CAD

CAD Operator Leader

Mức lương: 17,000,000vnd ~ 23,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

Nhân viên CAD Operator

Mức lương: 9,000,000vnd ~ 13,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC