DỊCH VỤ HỖ TRỢ THAY ĐỔI NGHỀ NGHIỆP
ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Khi đăng ký dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp được cung cấp bởi công ty TNHH Talenty (Sau đây gọi tắt là “ Talenty”), thì vui lòng đăng ký sau khi đã chấp thuận các điều khoản dịch vụ dưới đây (Sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Dịch Vụ này”):

1 ( Định nghĩa)

Các thuật ngữ được sử dụng trong Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được định nghĩa như sau:

a. Dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp là tên gọi chung cho các dịch vụ như là việc đối chiếu giữa thông tin ứng tuyển nhận được từ ứng viên và điều kiện tuyển dụng mà các công ty cần tuyển mong muốn, cung cấp thông tin danh sách việc tìm người và thông tin công việc bổ sung, tư vấn thay đổi nghề nghiệp qua điện thoại hoặc phỏng vấn trực tiếp, hỗ trợ hoạt động thay đổi nghề nghiệp bởi các cố vấn viên chuyên về nghề nghiệp, đại diện nộp đơn, nhận chiêu mộ từ các công ty tuyển dụng ( chỉ trong trường hợp ứng viên có yêu cầu riêng ), hướng dẫn sử dụng dịch vụ khác do Talenty vận hành.

b. Người sử dụng

Là người đã nộp đơn cho dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp và Talenty đã chấp thuận đồng thời bắt đầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp. Khi ứng viên đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp thì ứng viên được coi là đã chấp thuận tất cả các điều khoản sử dụng và tất cả các “chính sách bảo mật”. Khi không chấp thuận thì được xem như là không đăng ký hoặc không sử dụng dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp.

c. Công ty tuyển dụng

Là các công ty ủy thác cho Talenty giới thiệu nguồn nhân lực mà họ muốn tuyển dựa trên thỏa thuận dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng ký kết riêng với Talenty.

d. Chiêu mộ

Các công ty tuyển dụng xét duyệt các thông tin đã đăng lên như là sơ yếu lý lịch và thông tin cá nhân mà ứng viên đã đăng trên dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp và thiết lập chế độ theo dõi ( Sau đây gọi chung là “thông tin đăng ký”). Đây là một dịch vụ tùy chọn cho phép ứng viên nhận thư mời làm việc chi tiết, được gửi đến trong trường hợp xác định thỏa mãn điều kiện tuyển dụng của công ty tuyển dụng.

e. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cá nhân của Talenty

Là việc Talenty xem xét thông tin người sử dụng đăng ký và lịch sử sử dụng dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp v.v…. (Bao gồm, nhưng không giới hạn, lượt xem trang trên các trang web hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp, lịch sử ứng dụng, lịch sử giới thiệu từ Talenty đến các công ty tuyển dụng, quy trình, trạng thái, thành công / thất bại của các hoạt động thay đổi công việc thông qua dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp, Sau đây gọi là “Lịch sử sử dụng”.) dựa trên phán đoán một cách thận trọng của Talenty,  Talenty hướng dẫn người sử dụng về nội dung, chức năng và cách sử dụng các dịch vụ riêng lẻ do Talenty quản lý và vận hành.

f. Trang web hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp của Talenty

Là các trang web trên mạng liên quan đến việc quản lý và vận hành Talenty như sau:
https://www.talenty.vn

2. (Cách đăng ký)

Đơn xin sử dụng dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp phải được thực hiện theo cách thức được Talenty chỉ định trên trang web, tờ rơi hoặc các quảng cáo khác của Talenty. Tuy nhiên, ngay cả sau khi đã đăng ký xong nhưng nếu trước đó bạn đã vi phạm các điều khoản dịch vụ của Talenty, thì Talenty không thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp  hoặc bất kỳ dịch vụ nào của Talenty.

3. (Cung cấp dịch vụ)

Talenty sẽ cung cấp các dịch vụ phù hợp như sau cho ứng viên theo quyết định của Talenty:

 1. Kết hợp chi tiết thông tin ứng tuyển nhận được từ ứng viên với điều kiện công việc nhận được từ các công ty tuyển dụng và cung cấp thông tin công việc dựa trên kết quả phù hợp
 2. Lời mời làm việc cho ứng viên mà Talenty xác định có tính phù hợp cao với điều kiện tuyển dụng nhận được từ công ty tuyển dụng.
 3. Đại diện nộp đơn ứng tuyển
 4. Thực hiện tư vấn thay đổi nghề nghiệp qua điện thoại hoặc phỏng vấn trực tiếp
 5. Hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp bởi các cố vấn viên nghề nghiệp
 6. Tất cả các dịch vụ khác mà Talenty đánh giá là hữu ích cho việc thay đổi nghề nghiệp (bao gồm hướng dẫn sử dụng các dịch vụ riêng lẻ của Talenty)

4. (Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp)

Dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp sẽ tiếp tục được cung cấp miễn là Talenty xác định rằng ứng viên sẵn sàng tiếp tục hoạt động thay đổi nghề nghiệp và dự kiến sẽ có một công việc phù hợp với ứng viên, nhưng trong số các mục dịch vụ cung cấp ở mục d và e như trên sẽ được cung cấp tối đa 3 tháng kể từ ngày thông báo bắt đầu dịch vụ cho từng ứng viên. Ngoài ra, nếu ứng viên vào làm tại công ty tuyển dụng thông qua dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp trong thời gian cung cấp dịch vụ thì dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp cho ứng viên sẽ được chấm dứt vào ngày ứng viên vào công ty làm việc. Ngay cả khi nhận được yêu cầu chấm dứt dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp từ ứng viên, nó sẽ được chấm dứt kịp thời trong phạm vi hợp lý.

5. (Thay đổi / gián đoạn / chấm dứt dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp)

Trong trường hợp không thể tránh khỏi về mặt hoạt động kinh doanh thì Talenty có thể thay đổi tất cả hoặc một phần của dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp (bao gồm các thay đổi trong cố vấn nghề nghiệp được chỉ định) hoặc đình chỉ mà không cần thông báo cho ứng viên. Hơn nữa, tất cả hoặc một phần của dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp có thể được chấm dứt sau một thời gian thông báo nhất định.

6. (Lý do chấm dứt dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp)

Talenty có thể chấm dứt dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp mà không cần bất kỳ thông báo nào cho ứng viên trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào sau đây xảy ra ở ứng viên.

 1. Khi ứng viên vi phạm các khoản mục được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này.
 2. Khi không trả lời liên lạc của Talenty mà không có lý do chính đáng
 3. Khi liên tục thực hiện các yêu cầu vượt quá phạm vi dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp.
 4. Trong các trường hợp khác mà Talenty xác định rằng mối quan hệ tin cậy giữa ứng viên và Talenty không thể được duy trì.

7. (Chính sách bảo mật)

Talenty sẽ thu thập, sử dụng, cung cấp và quản lý thông tin cá nhân của ứng viên một cách thích hợp dựa trên Chính sách bảo mật.

8. (Tính xác thực của thông tin cá nhân)

Ứng viên cung cấp thông tin cá nhân chính xác cho Talenty và công ty tuyển dụng mà không có bất kỳ sai sót hay khiếm khuyết nào. Nếu thông tin cá nhân do ứng viên cung cấp không chính xác và nếu có bất kỳ sự phản đối, yêu cầu hoặc yêu cầu bồi thường nào từ công ty tuyển dụng hoặc bên thứ ba khác do không đầy đủ hoặc sai sót trong nội dung, thì ứng viên sẽ chịu trách nhiệm cho điều đó bằng chi phí và trách nhiệm của cá nhân và sẽ đảm bảo rằng Talenty sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng vi phạm nào.

9. (Cung cấp hồ sơ)

Ứng viên phải nhanh chóng gửi các tài liệu sau đây khi Talenty yêu cầu:

 1. Tài liệu cá nhân nhằm xác nhận, xác định được ứng viên như là họ tên, địa chỉ v.v…
 2. Các giấy tờ chứng nhận tư cách làm việc hoặc thẻ cư trú nhằm xác định tư cách lưu trú
 3. Các tài liệu chứng minh khác theo yêu cầu của công ty tuyển dụng

10. (Đối chiếu công việc)

Talenty sẽ đối chiếu thông tin đăng ký nhận được từ ứng viên với các điều kiện tuyển dụng mà công ty tuyển dụng mong muốn, nhưng sẽ không thể truyền đạt các tiêu chí kiểm tra hoặc lý do để phán đoán. Ngoài ra, ngay cả khi nhận được yêu cầu xin việc từ ứng viên, kết quả đánh giá mức độ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng có liên quan đến các tiêu chí lựa chọn được cung cấp bởi công ty tuyển dụng, sẽ có trường hợp Talenty không có đề xuất công việc nào cho ứng viên và thay mặt công ty tuyển dụng thông báo cho ứng viên rằng ứng viên không đáp ứng được yêu cầu công việc.

11. (Điều kiện làm việc)

Talenty sẽ liên hệ với ứng viên theo yêu cầu của ứng viên để xác nhận điều kiện làm việc và các chi tiết hợp đồng khác của công ty tuyển dụng, nhưng nếu ứng viên trực tiếp xác nhận điều kiện làm việc và các chi tiết hợp đồng khác với công ty tuyển dụng thì nếu có khác biệt trong điều kiện làm việc sau này, đó sẽ là trách nhiệm của ứng viên sau khi ứng viên ký hợp đồng. Ứng viên thừa nhận rằng Talenty đã thông báo các điều kiện lao động nhưng không đảm bảo chi tiết hợp đồng lao động tương ứng cuối cùng.

12. (Quản lý mật khẩu)

Trường hợp Talenty đã phát hành mật khẩu liên quan đến dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp, bạn phải tự sử dụng, quản lý và trong mọi trường hợp, mật khẩu không được sử dụng hoặc chuyển giao cho bên thứ ba.

13. (Các khoản mục nghiêm cấm)

Ứng viên không được thực hiện các hành vi sau:

 1. Hành vi cung cấp thông tin cá nhân sai lệch hoặc không chính xác cho Talenty hoặc các công ty tuyển dụng.
 2. Hành vi gây tổn hại đến uy tín hoặc uy tín xã hội hoặc can thiệp vào hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của Talenty.
 3. Hành vi nói xấu, vu khống hoặc lăng mạ những ứng viên khác, Talenty hoặc nhân viên của các công ty tuyển dụng hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Talenty (sau đây gọi là “các bên liên quan”)
 4. Hành vi xâm hại thương hiệu, danh dự, bí mật kinh doanh, tất cả các quyền sở hữu tài sản trí tuệ khác bao gồm quyền tác giả, quyền thương hiệu thuộc sở hữu của Talenty hoặc các bên liên quan.
 5. Sử dụng thông tin có được thông qua dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp cho các mục đích khác ngoài hoạt động thay đổi nghề nghiệp, hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Talenty.
 6. Hành vi liên hệ trực tiếp, vào làm việc hoặc được nhận vào làm việc đối với các công ty tuyển dụng đã được giới thiệu thông qua dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp mà không có sự thừa nhận của Talenty.
 7. Các hành vi như là thôi việc sau khi chấp nhận lời mời làm việc, vắng mặt không liên lạc được trước khi phỏng vấn, kiểm tra sàng lọc, hoặc là phỏng vấn trực tiếp mà không có lý do chính đáng.
 8. Hành vi vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng và đạo đức

14. (Xác nhận thực tế với công ty tuyển dụng)

Trong quá trình tuyển dụng, nếu Talenty thấy rằng có nguy cơ thông tin về điều kiện làm việc và các chi tiết khác của hợp đồng được thông báo bởi công ty tuyển dụng và thông tin được báo cáo bởi ứng viên có thể không nhất quán, chúng tôi sẽ xác nhận sự thật với công ty tuyển dụng.

15. ( Xử lý thông tin)

Talenty xử lý thông tin ngoài thông tin nhận dạng cá nhân người sử dụng trong số thông tin như là thông tin đăng ký, thông tin cá nhân người sử dụng, những thông tin này có thể được sử dụng trên các phương tiện truyền thông khác nhau được chỉnh sửa và xuất bản bởi Talenty. Trong trường hợp này, Bản quyền và tất cả các quyền tài sản khác liên quan đến thông tin được sử dụng trên các phương tiện truyền thông khác nhau và các quyền khác thuộc về Talenty.

16. ( Sử dụng thông tin)

Dù trước hay sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp, ứng viên chấp nhận rằng Talenty được phép sử dụng các phân tích lịch sử sử dụng của dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp, chẳng hạn như thông tin đăng ký ứng viên được đăng ký bởi ứng viên sử dụng dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp mà xác định hoặc không xác định cá nhân, phản ánh trong các dịch vụ, chức năng, thông tin, vv được cung cấp bởi các dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp và các dịch vụ riêng lẻ mà ứng viên muốn sử dụng hoặc sử dụng cho các dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp và dịch vụ cá nhân.

17. (Loại bỏ các lực lượng chống xã hội)

Ứng viên phải cam kết trong tương lai rằng bạn không thuộc các lực lượng chống đối xã hội (Một băng đảng xã hội đen, một thành viên băng đảng xã hôi đen, một người không phải là thành viên băng đảng xã hội đen dưới 5 năm, thành viên băng đảng khủng bố, một công ty băng đảng, một hội đồng cực đoan, một phong trào xã hội cực đoan, v.v…)  và không tham gia vào các hành vi bất hợp pháp như hành vi bạo lực, lừa đảo / đe dọa và gián đoạn kinh doanh. Trong trường hợp vi phạm tuyên bố như vậy, chúng tôi sẽ chấp nhận chấm dứt cung cấp dịch vụ hỗ trợ để thay đổi nghề nghiệp mà không có một lời phản đối nào.

18. ( Miễn trừ trách nhiệm)

Người sử dụng sử dụng dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp trên tinh thần đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp không đảm bảo thực hiện thay đổi nghề nghiệp và trong trường hợp có tranh chấp với công ty tuyển dụng về điều kiện làm việc hoặc các hợp đồng khác, thì nó sẽ được giải quyết sau khi thương lượng, thỏa thuận ý kiến với công ty tuyển dụng bằng trách nhiệm của chính bạn. Ngoài ra, Talenty chỉ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp và thông thường gây ra bởi việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp nếu Talenty không cẩn thận, ngoài ra chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào khác. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu thiệt hại xảy ra do Talenty cố ý hoặc sai sót nghiêm trọng.

19. ( Bất khả kháng)

Nếu việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp bị trì hoãn hoặc bị gây khó khăn hoặc không thể tiếp tục do thiên tai, sự cố mạng, thiệt hại do vi-rút không thể ngăn chặn được bằng các biện pháp đối phó vi-rút thường được thực hiện hoặc các lý do khác không được quy cho Talenty, Talenty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh.

20. (Trách nhiệm bồi thường tổn thất)

Nếu ứng viên vi phạm từng khoản mục của Điều Khoản Dịch Vụ này và gây thiệt hại cho Talenty, các bên liên quan hoặc bên thứ ba, ứng viên sẽ phải bồi thường thiệt hại.

21. (Thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ này)

Talenty có thể thay đổi nội dung của các Điều Khoản Dịch Vụ này khi cần thiết. Nội dung Điều Khoản Dịch Vụ sau khi sửa đổi sẽ được đăng trên một trang web cụ thể được liên kết từ trang đầu của trang web hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp của Talenty. Ứng viên tiếp tục sử dụng dịch vụ hỗ trợ thay đổi công việc một tháng sau khi đăng xem như đồng ý với nội dung của Điều Khoản Dịch Vụ này sau khi thay đổi.

22. (Những khoản mục không quy định)

Các vấn đề không được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết một cách thiện chí giữa ứng viên và Talenty theo các quy định của pháp luật Việt Nam.